Hollolan vihreä valtuustoryhmän aloite omaishoitajan vapaan järjestämisestä laitoshoidon rinnalla myös kotipalveluna, Hollolan valtuustossa 26.3.2007

Eduskunta on hyväksynyt lain omaishoitolain 4 §:n muuttamisesta siten, että omaishoitajan oikeutta lakisääteiseen vapaaseen on lisätty kahdesta vuorokaudesta kolmeen vuorokauteen kalenterikuukautta kohti. Omaishoitolain muutos tuli voimaan 1.1.2007.

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta, että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali- ja terveyspalveluja taikka saaden kuntoutusta tai opetusta.

Omaishoitaja voi pitää lakisääteiset vapaapäivät kuukausittain tai pidemmissä jaksoissa. Kunnan on huolehdittava hoidettavan hoidon järjestämisestä hoitajan vapaan aikana.

Omaishoidon tuesta laaditaan kunnan ja omaishoitajan välillä sopimus, jonka tulee sisältää tiedot o-maishoitajan oikeudesta lakisääteiseen vapaaseen, muihin vapaisiin ja virkistysvapaaseen. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan, miten hoidettavan hoito järjestetään hoitajan vapaan, terveydenhoitoon liittyvien käyntien tai muun poissaolon aikana.

Omaishoitajien vapaiden järjestäminen vanhainkodissa tai yksityisissä palvelutaloissa on kallista, joko ympärivuorokautista tai muutaman tunnin kestävää laitoshuoltoa, jota on kovan kysynnän vuoksi on ajoittain vaikea järjestää. Kysynnän kasvaessa ja ikäluokkien ikääntyessä ehdotan, että Hollola ja muut Oiva-kunnat (liikelaitos) selvittää mahdollisuuden järjestää omaishoitajavapaan  myös kotona. Esimerkkinä voisi olla tähän tarkoitukseen koulutettu ja palkattu ”omaishoitajalomittaja”. ”Lomittajarinki” mahdollistaa omaisen hoitamisen kotona, ja tutun hoitajan saamisen. Joustavan järjestelmä mahdollistaa omaishoitajien vapaapäivät, vähentää kuljetuskustannuksia sekä vapauttaa laitospaikkoja esim. sairaalasta kotiutuville huonompikuntoisille asiakkaille. Omaishoitajalomittajien koulutus vaatii myös yhteistyötä työvoimaviranomaisten ja  Lahden AMK:n kanssa.

Tarve ikääntyvän ja sairastuneen väestön kotihoitoon kasvaa koko ajan, ja
Oiva-kuntien olisi kuntastrategian mukaisesti hyvä varautua erilaisin keinoin
kotihoidon tukemiseen. Omaishoitajien kanssa tehtävä yhteistyö voisi olla yksi
sellainen.

Samalla ehdotan, että lakisääteisten omaishoitajien lomapäivien järjestämistä tulee jatkossa kehittää siten, että kunnan viranomaisten ja yksityisten palvelunjärjestäjien lisäksi sairastunutta tai vanhusta ja hänen omaishoitajaansa kuullaan.

 

Hollolan vihreä valtuustoryhmä