Hollolan vihreät/Kristiina Vanhala-Selin 7.12.2020

Valtuustoaloite kunnan kunnan metsien virkistysarvojen kehittämiseen yhdessä kuntalaisten kanssa

Kokonaiskestävä kuntametsä –hankkeessa on todettu, että kuntalaiset pääsevät vaikuttamaan aika vähän kunnan omistamien virkistys- ja talousmetsien käyttöön. Hollolassa on oltu esimerkillisiä ja kaavatyön yhteydessä kuntalaisille on pidetty suunnitteluiltoja viherverkostoista. Samoin Hollolan kunnan strategiassa on painotettu hyvinvoivaa kuntalaista ja panostettu liikuntaan, virkistykseen ja kuntalaiset on tyytyväisiä luontoon. Meiltä puuttuu kuitenkin mittaristo ja seuranta laajempaan osallistamiseen:

Esitän, että

  1. osallistetaan jatkossa lähialueen ihmisiä useammin eri kaavahankkeissa suunnittelemaan uimarantoja, virkistysalueita ja laavuja omalla alueella2.
  2. kartoitetetaan ihmisten kokemuksia uimarantojen, ja virkistysalueiden sekä erilaisten maisemareittien ja laavujen käytöstä.
  3. luodaan mittarit ja kartoitetaan ihmisten luontokokemuksia, kuten virkistysarvoja, marjastusta ja muita hyötyjä kunnassa ja seurataan, mitä vaikutuksia viherverkostoilla ja luontopoluilla sekä kunnan metsillä on ihmisten hyvinvointiin.

valtuustoaloite:

/Hollolan vihreät/Kristiina Vanhala-Selin 7.12.2020

Hollola on Hinku-kunta, joka tarkoittaa, että olemme sitoutuneet tavoittelemaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä.

Metsänhoidollisilla toimenpiteillä voidaan saavuttaa tavoitteet paremmin, Kunnan tulee luopua isoista avohakkuista.

Luonnon monimuotoisuus voidaan huomioida perustamalla luonnonsuojelualueita, huolehtimalla purojen ja vesistöjen rantavyöhykkeistä sekä huomioimalla riistatiheikköjen säilyminen sekä ennallistamalla soita ja huolehtimalla metsän monimuotoisuudesta. Myös kunta voi hakea korvauksia Metso- ja Helmi-ohjelmien kautta.

Esitän, että

  • Hollola huomio kunnan metsissä hiilineutraalit tavoitteet talousmetsien hoidossa ja metsänhoitosuunnitelmissa.

 

https://www.metsakeskus.fi/luonnonhoitotoimenpiteiden-tarkistuslista-ja-neuvontatyokalu

 

https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistonsuojelu/kuntametsat

Vastauksena aloitteeseen sain, että seuraavassa kuntalaiskuulemisessa kysytään viheralueiden kehittämisestä ja merkityksestä. Samoin hoitotoimenpiteet ja ilmastonmuutoksen ehkäisy lisättiin kunnan kilpailutusehtoihin ja lisäksi linkit vinkiksi, miten voidaan huomioida kunnan metsien hoidossa monimuotoisuus ja ilmastonmuutos sekä kuntalaisten huomioiminen.