KUNNALLISOHJELMAAN HAASTAMME MUUT MUKAAN  RAKENTAMAAN REILUMPAA VIHREÄÄ HUOMISTA HOLLOLAAN!

Vihreät pitää heikoimpien, pienten ja luonnon puolta silloinkin, kun ajat ovat vaikeat. Voimme tehdä Hollolassa reilun muutoksen kohti kestävää tulevaisuutta: torjua ilmastonmuutosta, panostaa koulutukseen, suojella arvokasta luontoamme, tukea heikoimpia ja vahvistaa hyvinvointia, mielenterveyttä ja tasa-arvoa. 

Vihreät sitoutuvat korjaamaan koronan aiheuttamaa taloudellista ja hyvinvointivelkaa. Emme halua leikata lastemme koulutuksesta. Haluamme estää eriarvoisuuden kasvun. Haluamme välittää ja turvata jokaisen arjen. Vihreässä kunnassa jokainen voi kokea kuuluvansa osaksi yhteisöä. Palvelut ovat helpon matkan päässä ja harrastuksia löytyy kaikille. Kirjasto toimii yhteisenä olohuoneena ja luonto on lähellä.

Rakennamme toivoa hyvästä huomisesta. Tarvitaan päättäväisyyttä pysäyttää ilmastokriisi. Tarvitaan rohkeutta vastustaa epäoikeudenmukaisuutta. Paikallinen ilmastotyö luo uusia työpaikkoja ja viihtyisiä elinympäristöjä, ja juuri tästä reilussa muutoksessa on kyse.Huomenna Suomi ja Hollola on vihreä.

VIHREIDEN TAVOITTEITA HOLLOLASSA

  • Ilmaston­muu­tosta torjutaan kunnissa

Hollola on sitoutunut energiansäästöön ja hiilineutraalin kunnan tavoitteisiin. Nostetaan Hollolan ilmastotyön edelläkävijäksi, parannetaan energiatehokkuutta, ja varmistetaan hankintojen ekologisuus, suositaan hankinnoissa kestäviä raaka-aineita, luomu- ja lähiruokaa,  osallistetaan kuntalaiset ilmastotyöhön ja vaalitaan  luonnon monimuo­toi­suutta vaalitaan ja estetään luontokatoa. Pidetään huolta siitä, että  ilmastonmuutoksen torjuminen ja  monimuotoisuuden vahvistaminen lisätään strategiaan ja käytännön toimenpiteisiin.  Laaditaan ilmasto-ohjelman lisäksi  luonnonsuojeluohjelma,ja  hoidetaan kuntien metsiä asukkaita osallistaen siten, että ne turvaavat luonnon monimuotoisuuden sekä maisema- ja virkistysarvot.

Vahvistetaan kylien ja keskusten elinvoimaa. Toimivat ja eheät kylät luovat yhteisöllisyyttä ja tuovat turvallisuuden tunnetta asukkaille. Lähellä olevat palvelut ja lähidemokratia vahvistaa  identiteettiä ja lisäävät pito – ja vetovoimaa. Kehitetään keskustojen elinvoimaa ja viihtyisyyttä edistämällä lähipalveluiden saavutettavuutta kävellen tai pyöräillen ja kehittämällä joukkoliikennettä ja rakentamalla toimiva laajakaistaverkko.Taajama-asumisessa lisätään kohtuuhintaisia asuntoja, erityisesti nuorten yksiöitä, jotta jokaiselle löytyy tarpeita vastaava koti.  Lisätään rakennusten energiatehokkuutta, puurakentamista sekä muita fossiilittomia materiaaleja suosivia ratkaisuja.Tehdään rakennettu ympäristö ja rakennukset esteettömiksi ja helposti saavutettaviksi sekä ikäystävällisiksi. 

  1. koulutus ja varhaiskasvatus

 Nostetaan sivistys ja koulutus Hollolan lippulaivaksi, jossa jokainen lapsi ja nuori on tärkeä ja heidän unelmat ovat yhtä arvokkaita. Koulun tulee olla oppimisen iloa ja oivaltamisen riemua, jossa opiskellaan terveellisissä tiloissa, vahvistetaan lukutaitoa ja estetään syrjäytymistä sekä harrastetaan koulupäivän jälkeen. 

Yksikään oppilas ei saa pudota kelkasta. Pidetään huolta matalan kynnyksen ennaltaehkäisevistä palveluista ja turvataan jokaiselle mielekäs opinpolku. Varataan riittävät voimavarat eriarvoisuuden torjuntaan ja koulukiusauksen ehkäisyyn. Hollolassa on  terveelliset ja turvalliset tilat oppimiseen, ja huolehditaan jatkossakin, että ryhmäkoot eivät kasva liian suuriksi ja ettei kenenkään koulumatka ei muodostu kohtuuttoman pitkäksi. Meillä on pätevät opettajat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta, ja huolehditaan jatkossa rankan covid-19-ajan jälkeen työssä jaksamisesta ja koulutuksesta sekä resursseista.

 Tehdään koulusta turvallinen paikka jokaiselle lapselle. Ennaltaehkäistään ja puututaan välittömästi rasismiin, kiusaamiseen ja syrjintään. Varmistetaan riittävä oppimisen tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Turvataan jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle riittävästi henkilökohtaista ohjausta.Tarjotaan lapselle ja perheelle tukea oppimisen ja käyttäytymisen haasteisiin jo varhaisessa vaiheessa. Lisätään tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä sekä ympäristökasvatusta ja luonnossa oppimista varhaiskasvatuksessa, ja varataan koulujen ja päiväkotien läheltä metsäalueita ja puistoja luonto-opetuskohteiksi.

 Taataan jokaisessa kunnassa lapselle mahdollisuus harrastaa koulupäivän yhteydessä sekä osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Tiivistetään koulun yhteistyötä erilaisten liikunta-, nuoriso- ja kulttuurijärjestöjen ja taiteen perusopetuksen kanssa. Toteutetaan harrastustakuu.

⦁ osallisuus ja hyvinvointi 

Jokaisella on oikeus tulla hyväksy­tyksi, saada tarvittavaa tukea ja kasvaa ihmisenä. Rakennetaan vahvaa demokratiaa ja tehdään vuoropuhelua järjestöjen, yritysten ja kuntalaisten kanssa.

Uuden monitoimi-uimahallin rakentamisessa kuullaan kuntalaisia ja pyritään turvaamaan matalan kynnyksen harrastustilat ja liikunnan edistäminen terveyttä edistävänä. Hollola on ollut edistyksellinen ja se on taannut ilmaiset harrastustilat ja edistänyt “jokaiselle oma harrastus” -toimintaa, ja tätä tulee jatkaa. Samaan aikaan vahvistetaan kaiken kansan kirjastoa kuntalaisten olohuoneeksi ja mahdollistetaan vapaa-ajan toiminta. Parannetaan jatkossakin lasten ja nuorten mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon.

Sydämen sivistys on kulttuuria ja yhteisöllisyyttä ja kulttuuri on tärkeä osa ihmisten hyvinvointia ja kunnan elinvoimaa. kulttuurilla edistää hyvinvointia ja kuntien elinvoimaa. Satsataan kulttuuriohjelmaan lapsille ja nuorille  ja kehitetään harrastuspassia järjestöjen ja paikallisten yrittäjien kanssa.

 Torjutaan köyhyyttä ja edistetään tasa-arvoa. Peruspalveluiden tulee olla kaikkien saavutettavissa varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Hollolan tulee satsata ennaltaehkäiseviin palveluihin, sillä se on aina sosiaalisesti, inhimillisesti ja taloudellisesti paras vaihtoehto. Jokaisella on oikeus saada matalalla kynnyksellä apua ja tukea.Terveyden edistäminen on tärkeää köyhyyden torjuntaa. Tarvitaan toimivan sosiaali- ja terveyspalvelut, ja selkeän terveydenhuollon kokonaisuuden, joka nojaa lyhytnäköisten säästötavoitteiden sijaan terveyserojen kaventamiseen, saumattomiin hoitoketjuihin ja palveluiden saatavuuden parantamiseen. Pitkällä aikavälillä tämä on myös taloudellisesti kannattavin vaihtoehto, kun ihmiset pääsevät ajoissa hoitoon. Vihreässä kunnassa jokainen iästä, varallisuudesta tai taustasta riippumatta pääsee nopeasti hoitoon, ja ehkäistään esimerkiksi työkyvyttömyyttä, työuupumusta ja masennusta panostamalla matalan kynnyksen mielenterveyspalveluihin.

Lasten ja perheiden hyvinvointia tuetaan panostamalla monipuolisiin perhepalveluihin ja kotiin tuotavaan apuun. Vähennetään yksinäisyyttä ja luodaan avoimia kohtaamispaikkoja. Jokaiselle ikääntyneelle varmistetaan turvallinen vanhuus.  Toteutetaan terapiatakuu ja tuodaan nuorille kouluihin mielenterveyden ensiapukurssi.  

Vihreässä kunnassa vammaiset voivat vaikuttaa saamiinsa palveluihin muun muassa asiakasseteleillä. Pidetään huolta vanhusten HOPPA-palvelulinjasta. Turvataan omaishoitajien oikeudet ja tukipalvelut. Jokaisella omaishoitajalla on oikeus vapaa-aikaan ja vertaistukipalveluihin. Varmistetaan riittävä hoitohenkilökunnan määrä ikääntyneiden palveluissa. Luodaan uudenlaisia ympärivuorokautisen palveluasumisen keskittymiä, joissa yhdistyvät kodinomainen ja turvallinen asuinympäristö.

Arvioidaan päätöksenteon vaikutukset eri ihmisryhmiin ja kuullaan ihmisiä heitä koskevissa asioissa. Varmistetaan, ettei ketään vaienneta päätöksenteossa häirinnän ja vihapuheen kautta. Laaditaan kuntiin arvostavan vuorovaikutuksen ohjeet sekä turvaohjeet liittyen luottamushenkilöihin kohdistuvaan häirintään. 

Varmistetaan, että kunnille on laadittu väkivallan ehkäisyn toimintamalli ja palvelupolku ja luodaan Nollatoleranssi rasismille. Perustetaan kansalaisraateja ja käytetään osallistuvaa budjetointia parhaiden ratkaisujen löytämiseksi. 

 Arvioidaan päätöksenteon vaikutukset eri ihmisryhmiin ja kuullaan ihmisiä heitä koskevissa asioissa. Varmistetaan, ettei ketään vaienneta päätöksenteossa häirinnän ja vihapuheen kautta. Laaditaan kuntiin arvostavan vuorovaikutuksen ohjeet sekä turvaohjeet liittyen luottamushenkilöihin kohdistuvaan häirintään.

ELINIVOIMAN LISÄÄMINEN

  • Luodaan työtä ja turvaa, nopeat tietoliikenneyhteydet ja työllisyyskokeilun onnistuminen. Varmistetaan, että Hollola on vastuullinen työnantaja. Aktiivinen kunta toimii myös välittäjänä työntekijöiden ja työtä tarvitsevien yritysten ja yhteisöjen välillä. Investoidaan tulevaisuuteen. Otetaan paikalliset yritykset mukaan. Toteutetaan kuntien hankinnat niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun.  Edistetään työelämän tasa-arvoisuutta. Parannetaan työttömien mahdollisuuksia uudelleenkouluttautumiseen sekä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen.  Panostetaan työttömien terveyspalveluihin parantamalla toiminta- ja työkyvyn arvioinnin osaamista. Laitetaan yrittäjien palvelut kuntoon-Helpotetaan kuntien omistamien kiinteistöjen tehokkaampaa käyttöä aloittavien yritysten käyttöön. Panostetaan kiertotalouteen, joka tehostaa materiaalien käyttöä.Tuetaan oppilaitosten ja yritysten välistä tiiviimpää yhteistyötä ja edistetään puurakentamista.