Europarlamenttivaalit 2024 Käytä ääntäsi

 

ETsi oma ehdokkaasi  vihreiden sivuilta.

Vihreät puolustaa seuraavia asioita EU:ssa:

1. ilmastok­riisin ja luontokadon ratkaisijana

 • Asetetaan tavoitteeksi hiilineutraali EU 2040.
 • Kasvatetaan oikeudenmukaisesti metsien ja maankäytön hiilinieluja.
 • Suojellaan kolmannes EU:n maa- ja merialueista, joista 10 % tiukasti suojeltuna.
 • Lisätään investointeja energiamurrokseen ja vihreään teknologiaan.
 • Tuetaan ruoantuotannon siirtymää puhtaammaksi ja eettisemmäksi.
Turvallisuus ja rauha

2. EU rauhan ja turvalli­suuden projektina

 • Lisätään merkittävästi aseellista, humanitääristä ja taloudellista tukea Ukrainalle ja tuetaan Ukrainaa tiellä EU-jäsenyyteen.
 • Vahvistetaan Nato-yhteistyötä ja Euroopan kykyä kantaa vastuuta omasta puolustuksestaan.
 • Toteutetaan feminististä ulkopolitiikkaa, jolla korjataan rakenteellista syrjintää, väkivaltaa ja osattomuutta.
 • Taataan EU:hun liittymisestä kiinnostuneille maille selkeä prosessi ja polku jäsenyyteen. EU:n jäsenyyskriteereistä, kuten oikeusvaltioperiaatteesta, ei tule tinkiä.
 • Perustetaan Eurooppaan apurahajärjestelmä tukemaan sotaa ja vainoa pakenevia opiskelijoita ja aktivisteja.
työ ja talous

4. EU kestävän talouden ja reilun työelämän takaajana

 • Tuetaan sisämarkkinoiden kehittämistä, reilua kilpailua ja kiertotaloutta.
 • Laajennetaan luonto- ja hiilitulleja, joilla varmistetaan, että EU:n ulkopuoliset yritykset eivät saa kilpailuetua heikomman ympäristösääntelyn kautta.
 • Vahvistetaan yritysvastuun roolia EU:n kauppapolitiikassa.
 • Edistetään tekoälyratkaisujen oikeudenmukaista ja turvallista soveltamista.
 • Parannetaan työn ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollisuuksia koko EU-alueella.
koulutus

4. EU osaamisen ja tutkimuksen kivijalkana

 • Sitoudutaan määrätietoiseen koulutus- ja osaamistason nostamiseen EU:n alueella.
 • Taataan jokaiselle EU:ssa kasvavalle lapselle ja nuorelle laadukas ja saavutettava varhaiskasvatus ja pääsy koulutukseen.
 • Mahdollistetaan varhaiskasvatus ja koulutus myös paperittomille lapsille.
 • Kaksinkertaistetaan EU-alueen tutkimus- ja innovaatiopanostukset ja kohdennetaan niitä ilmasto- ja ympäristökriisin sekä muiden yhteiskuntiemme suurten haasteiden ratkaisuihin.
 • Panostetaan tiedon ja tutkimuksen avoimuuteen ja vapauteen.
ihmisoikeudet

5. EU ihmisoi­keuk­sien, demokra­tian ja oikeusval­tion puolustajana

 • Torjutaan rasismia, seksismiä ja syrjintää koko Euroopassa.
 • Toimitaan määrätietoisesti köyhyyden vähentämiseksi unionin alueella.
 • Taataan ihmisten vapaa liikkuvuus EU:n sisärajoilla.
 • Jaetaan vastuuta turvapaikanhakijoista tasaisesti jäsenmaiden kesken. Luodaan turvallisia reittejä Eurooppaan ja turvataan lasten oikeuksien toteutuminen rajoilla.
 • Turvataan perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen EU:ssa asettamalla rangaistuksia jäsenmaille, jotka rikkovat EU:n perusperiaatteita.
 • Taataan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaiset oikeudet avioliittoon, perheeseen sekä oman sukupuolen määrittelyyn.
 • Siirrytään ministerineuvoston päätöksissä määräenemmistöpäätöksiin, jotta yksittäiset jäsenmaat eivät voi jarruttaa tärkeitä esityksiä.