Hollolan vihreät/Mitä on tehty 2017-2021? Tule vaikuttamaan!

 

TULE MUKAAN VAIKUTTAMAAN.

Vihreiden tavoitteita ja ja mitä on tehty.

Hollolan vihreät ovat olleet mukana tekemässä kuntaa vihreämmäksi ja paremmaksi paikaksi elää ja asua. Vihreämmät ja onnellisemmat kunnat myös jatkossa menestyvät!

ps. vinkkaa itseäsi tai kaveriasi ehdokkaaksi tai tule vaalitiimiin mukaan :

 • ehdota ehdokasta
 • ota myös yhteyttä, jos sinulla on hyviä ideoita tai toivomuksia, ehdotukset ovat arvokkaita.
 • muista, että koko maailmaa ei voi muuttaa kerralla, kunnissa tehdään käytännön arkipäivän vihreää työtä ja kestävän kehityksen työtä.

Olemme saaneet hyviä vaikuttamisen paikkoja ja vaikuttaneet osana muiden kuntalaisten kanssa:

 • Olemme olleet mukana kuntastategian luomisessa ja vieneet avoimesti ja kuntalaisia kuunnellen teemoja eteenpäin.
 • Osallistaminen ja terveyden edistäminen on ollut pääteemoja kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hollola on liittynyt 2017 ainoana Päijät-Hämeen kuntana YK:n alaiseen TerveKunta-verkostoon, ja Hollolan vihreiden edustaja on edustanut Suomea ja Hollolaa Kööppenhaminassa YK:n Euroopan päämajassa sekä Lissabonissa vieden kestävän kehityksen ja syrjäytymisen ehkäisyn teemoja kunnissa ja avoimempaa harrastustoimintaa sekä osallistamista ja mielenterveysasioita eteenpäin. Samalla vaikutetaan koko Suomen THL:n TEA-viisareihin ja edistetään kaikkien osallisuutta.
 • Kyläkoulujen säilyttämisessä ja lähipalveluiden kehittämisessä on oltu sekä voittajia että häviäjiä. Paimelan kyläkoulu sai jäädä kyläkeskukseksi, mutta Hälvälän ja Tiilikankaan osalta toivomme jatkossa, että vaikka vanhat koulut nyt jätetään ilman investointeja, niin jatkossa väestökehitys olisi suotuisampaa ja saataisiin pieni uudempi lähikoulu alueelle.
 • Lähiluontoreististöjä on kehitetty ja resursseja on lisätty. Tästä kiitos kaikille. Jatkossakin kuntalaisia tulee kuunnella reitistöjen ja virkistysalueiden sekä uimarantojen ja leikkipaikkojen rakentamisessa. Kannatamme matalan kynnyksen osallistavaa budjetointia, eli olemassaolevalla budjetilla saadaan enemmän vaikuttavuutta, kun siitä kysellään kunnalta.
 • Kunta on saavuttanut KETS-  eli sitoudutaan kestävään energiatuotantoon ja HINKU eli saavutetaan hiilineutraalin kunnan tavoitteet. Ensimmäinen ilmasto-ohjelma ja strategia tehdään Hollolaan. PIdetään jatkossakin huolta siitä, että ilmastotavoitteisiin sitoudutaan ja saadaan edistää niitä seuraavassa strategiassa.
 • Uusiutuvaa energiaa on suosittu, aurinkopaneleita tulee katolle uudisrakennuksissa ja energiasäästöohjelmia on toteutettu. Kaikki haluaisi edistää tuulivoimaa, ja mutta Hollola on lähellä taajamia ja perinteisiä kyliä, ja meillä ei ole isoja tuulialueita, joten käytännössä tuulivoimalat vaatisi täällä liki 200-metrisiä tuulivoimala-alueita, ja sen on katsottu häiritsevän kulttuurimaisemaa sekä naapurustolle tulevaa haittaa ei ole pystytty ehkäisemään riittävällä suojaetäisyydellä, joten tällä hetkellä tuulivoimaloita ei ole tulossa.
 • edistetty valokuituhanketta Herralassa, toteutettiin 90% valtion tuella.
 • Suojelua on lisätty yhteistyössä Lahden kanssa rajapinnoilla, mutta edelleen tämä vaatii lisää panostusta ja yhteistä tahtoa. Yksityiset ihmiset ovat Hollolassa osanneet hyvin hyödyntää METSO-ohjelmaa ja suojeluhalua on, mutta pirstaleiset yksittäiset suojelualueet olisi hyvä saada yhtenäisemmiksi alueiksi ja sitoutettua kunta mukaan.
 • Pienin askelin pyöräilyteitä on rakennettu ja joukkoliikennettä on kehitetty ja parannettu niin Kirkonseudun suoralla linjalla kuin uudella Vesikansan reitistöllä, ja Hämeenkosken kanssa luvattu joukkoliikenteen kehittäminen on hyvällä alulla. Nopea ja tiheä Salpakangas-Lahden matkakeskus-reitistö on tulossa, pääpysäkki on tulossa uuden Terveysaseman eteen ja kyliltä pääsee koulukyytien mukana joukkoliikenteen kyydissä. Tuleva lippuuudistus 2022 tuonee aikuisten kuukausikorttiin alennuksen eli 80 euron hintaisesta kortista siirrytään 56 euron korttiin taajama-alueella, mutta sivukyliltä lippujen hinnat ei halvennu. Kun avattiin kilpailulle reitistöt, niin vähemmän kannattaville linjoille on tullut uusia yrittäjiä, ja tämä on ihan terve piirre, esim. Kirkonseudun viikonloppuliikenteelle.
 •  Työtä ja turvaa on pyritty luomaan ja menemme uuteen työllistämiskuntakokeiluun maaliskuussa 2021.Hollolassa on tehty jo tätä ennen hyvää työtä työllistämisen suhteen ja omauravalmentajia on palkattu. Nuorten kesätyösetelin arvo laitettiin täysmääräiseksi eli se on piilotukea alueen yrityksille sekä 4H:n kevytyrittäjille, jossa harjoitellaan oman yrityksen pitämistä esim. uimarannan kioskilla.
 • Kaavoitus menee hitaasti eteenpäin, ja niissä poliitikkojen lisäksi kuullaan kaikkia asianosaisia. Ne on aina kompromisseja.  Kehätie ei ollut aluksi vihreiden agendassa, koska me maksettiin siitä osa itse ja se tuli neitseelliseen luontoon katkoen luontoyhteysistä, ja se on syönyt rahaa muilta investoinneilta,  mutta kun päätös tehtiin, siihen sitouduttiin. Se suojelee meidän tiestöä rekkaliikenteeltä ja vähentää rekkaonnettomuuksien vaaraa sekä suojelee pohjavesialueita. Se luo uusia teollisuuden mahdollisuuksia siirtää pohjavesialueilta teollisuutta pois. Joitain reunaehtoja on kuitenkin tehty yhdessä muiden ryhmien kanssa eli emme ole kannattaneet hypermarkettien tuomista risteysalueelle ja haluamme pitää keskustan elinvoimaisina. Isoista linjauksista kannatamme raideliikennettä Nostavan seisakkeen kautta ja asutustaajamanauhaa Nostavalle. Kierrätyspuiston osalta halusimme katsoa YVA-selvityksen, ja korjata siinä olleet puutteet erityisesti luonnonsuojelun, vesistönsuojelun ja hulevesien hallinnan sekä asutukselle aiheutvan haitan minimoimisen. Olisimme myös kannattaneet Hälvälän ja Tiilikankaan alueen laajempaa kaavoitusta, jos se olisi ollut puolustusvoimien alueen meluselvitysten perusteella mahdollista. Kylille haluamme luoda elinvoimaa, ja odotamme esim. Vesikansaan laajempia palveluita ja haluamme edistää valokuituja ja nopeita verkkoyhteyksiä, kuten Herralan osalta saimme, jotta elinvoima säilyy.  Virkistysarvojen ja reitistöjen sekä viherverkostojen osalta Hollola näyttää varsin vihreältä ja mahdollisuudet lähiluonnon kokemuksiin on säilytetty. Vihreitä silti tarvitaan jatkuvasti muistuttamaan, että kaikkea ei voi kaavoittaa betonierämaaksi tai tonteiksi, vaan tarvitaan yhteistä julkista kaikille avointa tilaa.
 • PHHYKY:n osalta kunta joutui neuvottelemaan usein palvelusopimusneuvotteluista ja kunnanhallitus palautti moneen kertaan takaisin kunnan neuvottelemat asiat ja tarkastutti laskuja. Erityisesti kunta haluaa panostaa kuntouttavaan työtoimintaan sekä rajapintoihin varsinkin mielenterveyden ja koulujen oppilashuollon osalta. Nyt saatu LAPE-uudistus on hyvä aloitus, samoin se, että hyvinvointia rakennetaan yhteisillä hartioilla. Myös meidän täyden palvelun terveysasema avataan ja se on rakennettu kaikkia kuunnellen, toki vuodeosasto siirtyy Jalmarin laajennusosaan ja sinne menevä palveluliikenne pitää rakentaa Hoppa-reittien kautta.
 • Yhteisökirjasto on saanut pääosin hyvän vastaanoton ja HOLKKI on tulevaisuuden olohuone. Lehtienlukusali-kahvio on edelleen olemassa, ja sinne voi mennä testaamaan myös hubletteja, eli nettiversiona.
 • Hollolan brändi on kuntalaisten toiveiden näköinen, eli Hollolan uudet brändivärit ja logot on sellaisia, jotka kuntalaiset itse äänestivät. Oli hienoa, että visuaalinen ilme uudistettiin. Chattikin toimii kuntasivuilla ja kuntasivustoon on ilmestynyt VisitHollola-sivusto, eli koko ajan mennään eteenpäin. Sähköiset alustat lisääntyvät ja samalla helppous.
 • Liikuntamahdollisuudet kehittyvät ja oppilaat saa kulttuuriohjelman. Meidän erityistä tukea tarvitsevat saa edelleenkin hyvää palvelua, vaikkakin keskitetyn mallin mukaisesti, ja meillä on vielä vaativan erityisopetuksen yksikkö olemassa, jonne naapurikunnatkin lähettävät oppilaita, ja tästä osaamisesta tulee pitää kiinni.
 • lähivirkistyksen puolesta on tehty aloite, jossa osallistetaan kuntalaisia mukaan lähimetsien puolesta.
 • ilmastonmuutoksen hillinnästä ja monimuotoisuudesta on tehty aloite,  jossa kunta on kunnan metsien hoidon kilpailutuksessa luvannut huolehtia metsien monimuotoisuudesta ja ottaa ilmastotavoitteet huomioon.
 • aloite Seuralan kehittämisestä Hämeenkoskella siten, että saadaan demokratia- ja osallisuushanke, jossa voidaan yhdistää esim. työllistämistä ja kuulemista sekä osallistamista. (SITRA,EARK tai muut tahot).
 • aloite nimettömästä rekrytoinnista ja avoimuuden lisäämisestä.

Vihreä työ ei lopu kunnissa, ja tarvitaan uusia tekijöitä konkarien rinnalle. Tule tuomaan oma näkemyksesi mukaan. Mitä enemmän vihreitä on, sitä useampia näkemyksiä tulee. Aikanaan pidin vihreistä, koska dialektisen menetelmän mukaan 2005 opin, että vihreät pohtivat yleensä hyvät ja huonot puolet, ja tekevät niistä synteesin siten, että kompromisseissakin vihreät tulevat kuulluksi. Tule mukaan!

 • /Kristiina Vanhala-Selin
 • Onnelliset kunnat menestyvät, Hyvinvointi luo elinvoimaa ja kunnan kannattaa panostaa kuntalaisiin.