Kristiina Vanhala-Selin

Kiitos luottamuksesta,

Jatkan neljättä kautta Hollolan valtuustossa.

Olen ahkera valtuutettu, ja pyrin lukemaan päätökset ja ottamaan selvää niistä. Yhteistyöllä valtuustossa muiden kollegojen ja virkahenkilöstön kanssa saa paljon aikaan jo ennen varsinaista päätöksentekoa, ja kuntalaisten pieniä asioita voi ajaa siinä samalla.

Työ valtuustossa on pitkäjänteistä ja se ei katkea vaalikausien välillä. Olen ahkera puurtaja, ja teen työtä välittämisen, sivistyksen ja ympäristön hyväksi. Pyrin oikeudenmukaisuuteen, kohtuullisuuteen, kestävään kehitykseen ja suvaitsevaisuuteen sekä tasa-arvoon.

Kaikki lautakunnissa ja valtuustoseminaareissa tehty työ ei näy julkisuuteen, mutta kollegat arvostavat tehtyä työtä. Kunta tarvitsee vihreitä työn jatkajia, jotka pitävät huolta kuntalaisista myös taloudellisesti tiukkoina aikoina.

Kaikki ei aina voi hyvin, ja jokainen tarvitsee apua joskus. Kunnan tärkein tehtävä on välittää toisista. Varsinkin aikoina, jolloin maakunnallisen soten odotetaan hoitavan kaikki, oikeasti tarvitaan matalan kynnyksen lähipalveluita, jotta ihminen saa tarvitsemansa avun ja tehdä kuntien kanssa hyvinvoinnin edistämiseksi työtä.

Kuntalaisia tulee kannustaa aktiivisuuteen oman asuinympäristön viihtyisyyden lisäämisessä sekä harrastusmahdollisuuksien ja palveluiden kehittämiseksi. Osallistavat kuntalaisfoorumit, tilavuokrien poistaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen ovat jatkossakin kuntalaisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä – unohtamatta liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia.

Luonnolla ja lapsilla ei ole ääntä. Puolustan kuntalaisten mahdollisuuksia liikkua ja olla luonnossa ilman, että siellä törmää edelleenkään moottoriajoneuvoihin.

Sivistys tulee nostaa kunnan lippulaivaksi, ja säästökuurien sijaan satsata sekä kyläkouluihin lähipalveluna että isoihin kouluihin tasa-arvoisina maailman parhaina kouluina. Homeongelmiin tulee puuttua heti.

sivustot löytyvät http://www.kristiinavanhala-selin.net/

Tällä valtuustokaudella olen pystynyt hyödyntämään telassa aiempia sivistyslautakunnan tietoja ja taitoja: puhdas sisäilma, kiinteistöohjelma ja kaavoituksen turvalliset ratkaisut antaa puitteet hyvälle perusopetukselle ja turvalliselle ja terveelliselle ympäristölle.Sisäilmamittaukset ja niihin nopea reagointi on kunnassa hienoa, ja ongelmien laajuuden kartoittamiseksi huolto- ja seurantamenetelmiä kehitetään jatkuvasti, toivottavasti yhteistyössä käyttäjäkunnan kanssa. Esimerkiksi telan tavoitteisiin kirjattiin ensi vuodella, että kirjallinen ilmoitus sisäilmasta pitää tutkia heti, ja tehdä välittömät ja pidempiaikaiset suunnitelmat ongelmien korjaamiseksi.

Ongelmaksi joskus muodostuu se, että ihan kaikkia oireen aiheuttajia ei löydetä lisätutkimuksista huolimatta, ja tuloksena voi olla siirtyminen parakkikouluun ja uuden koulun rakentaminen, kuten Salpakankaalla ja sitä ennen Kankaan koulussa tapahtui. Vanhan korjaus voisi olla vielä kalliimpi ratkaisu. Vaatii rohkeutta myöntää se, että uuden rakentaminen voi olla pidemmän päälle kannattavampaa kuin tekohengitys terveyden kustannuksella, vaikka lainakanta kunnassa nouseekin lyhyessä ajassa.

Sydäntä lähellä on edelleen koulutus, luonto ja lapset. Erityisesti sivistyslautakuntaan pidän yhteyttä asiatilanteissa, oli kysymys Vesikansan oppilashuollon uudelleenrakentamisesta tai kouluisännästä tai tuntikehysasioista. Samoin koulukyyditykset ja kirjastonjohtajan työn uudelleenjako on puhuttanut ja päästiin itsenäiselle Hollolalle tyypilliseen työnjakomalliin, jossa johtajan tehtävät jaettiin eri toimijoille, ja myös kulttuurin hoitaminen jäi Hollolan käsiin.

Pienemmät kyläkoulut ovat saaneet toimia kyläkeskuksina ja elävoittäjinä, vaikkakin pienimpien koulujen seiniä ei ole lähdetty yleensä laajentamaan kunnan raskaan investointiohjelman vuoksi, vaan ohjataan isompia keskuskouluun tai Salpakankaalle. Samoin lukio sai jäädä paikalleen ympäristösertifikoituna lukiona, jolle on oma tilauksensa itsenäisessä Hollolassa. Paljon kysymyksiä on herättänyt nuorisotyöntekijöiden vähyys, mutta tässä on hyvä muistaa, että Hollolan panostus on erityisnuorisotyössä, joiden rajapinnat liikkuvat Oivan ja srk:n kanssa samoissa yhteistyökuvioissa. Kun säästöt uhkasivat nuorisotyötä, jonka ennaltaehkäisevä työ on niin tärkeää, että Oiva pitää tärkeämpänä palvelun säilyttämistä ja ottaa ne omaan budjettiinsa. Samoin kävi aikanaan Kankaan koulun iltapäivätoiminnalle, joka otettiin Oivaan osaksi erityislasten kuntouttavaa toimintaa, ja siten se ei enää rasittanut sivistyslautakunnan budjettia. Siksi ei ole tärkeää katsoa, minkä lautakunnan alla ko. palvelu on, vaan millaista kokonaisvaltaista palvelua on saatavissa ja mikä on sen ”vaikuttavuus”. Koulujen sosionomi tai kouluisäntä on myös koulun ja osin teknisen toimen tai Oivan yhteistyörahoituksella saatu palvelu, josta hyötyy kaikki, niin oppilaat, koulu kuin tekninen toimi.

Kunnasta on myös tullut liikkuva kunta, ja puitteet terveysliikunnalle pitää olla kunnossa, oli kyse metsäreiteistä, sisä- ta ulkoliikuntapaikoista. Kunnan säästöpaineet ei saisi kohdistua matalan kynnyksen resursseihin, koska satsaamme vahvasti liikuntapaikkojen rakentamiseen, Salpakankaan koulun täysmittainen sähly- ja monitoimisali valmistuu ensi vuonna, koulun pihalle tulee upeat lähiliikuntapaikat, jäähalli saa uuden katoksen ja uimahalli peruskorjattiin vuosi sitten.

Perheiden valinnanmahdollisuus on tärkeää, yksityisen perhepäivähoidon tukea tulisi lisätä lähemmäs Lahden tasoa. Kunta voisi välttää investointipaineita ja vanhemmat voisivat saada esim. naapurikunnan rajapinnoilla tai kyliltä lähempää tutun hoitajan. Yksityinen ei korvaa, vaan täydentää kunnan palvelua, ja heiltä tulee vaatia kunnan vasun eli varhaiskasvatussuunnitelman noudattamista. Samoin nuorisovaltuusto oli aikanaan vihreiden aloite, jotta toiminta olisi saatu pitkän tauon jälkeen käynnistymään.

Luonnonsuojelua pitäisi kehittää siten, että virkistysalueilla ja suojelualueilla rajausta ja reititystä tulisi parantaa ja pitkospuita uusia. Ihmisen mieli lepää luonnossa, jonka tulisi olla kaikkien ulottuvilla, eikä siellä tarvitse pelätä törmäävänsä mönkijään tai moottorikelkaan. Luonnonsuojelu on parasta ihmisen suojelua, ja mitä pidemmälle taajamasta pääsee, sitä enemmän mieli lepää. Suojelualueiden pitäisi olla sen verran laajoja, että myös maanomistaja saisi kohtuullisen korvauksen maastaan. Myös virkistysmetsän hoidossa tulisi kiinnittää siihen, että jää riittävästi monimuotoista metsää ja poluista huolehditaan. Salpausselän luonnonsuojelualue tai kansallinen kaupunkipuisto jo nykyisille naturaverkolle voi olla matkailuvaltti ja antaa upealle geologiselle muodostumalle ja perinteiselle hiihtoreitistölle sen arvon, joka sille kuuluu.

Terveydenhuollossa olen katsonut, että ennaltaehkäisyn lisäksi tarvitaan myös oikeaan aikaan tulevaa hoivaa. Sosiaalipuolella lastentalo Viisikon valmistuminen on vakiinnuttanut toimintamuotoja, kunnassa on kuntoutustiimit, jotka arvioivat kuntoutustarpeet, ja Kankaan koulussa on oma lastenlääkäri. Samoin etappiluokat tarjoavat turvallisen koulumuodon niille, jotka ovat tulossa tai menossa keskussairaalaan, ja toiminta pitäisi turvata jatkossakin. Tukipalveluita erityisopetuksesta pitäisi olla tasaisesti käytössä eri kouluissa, jotta arki kouluissa ja päiväkodeissa sujuu, ja oireiluun voidaan heti puuttua.

Lähidemokratia on unelma, jota kunnassa voi toteuttaa. Lähineuvostojen lisäksi asiakasdemokratiassa olisi kehittämistä, mutta tärkeintä on, että onnellinen ihminen voi vaikuttaa myös omaan lähiympäristöönsä, toimia järjestöissä ja vaikuttaa työhönsä. Samoin itsenäinen kunta takaa tällä hetkellä paremmin lähipalvelut. Yhteisissä asioissa voi olla maakuntavaltuusto, tai seutuvaltuusto, joka voidaan valita suorin vaalein. Yhteisiin asioihin kuuluu esim. erikoissairaanhoidon järjestäminen, koulutuskonserni, maakuntakaavoitus, seudullinen elinkeinoelämä ja osittain joukkoliikenteen järjestäminen ja yhteensovittaminen.

Nähdään myös vaalien välissä, ota yhteyttä, vieraile kotisivuilla.

 

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Laskentatehtävä *