Kestävä ja hyvinvoiva kunta!

1-kukat

Kestävä kunta rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla.

 • tuottaa virkistysmahdollisuuksia
 • edistää hyvinvointia.
 • on avoin ja ihmisiä osallistava
 • torjuu ilmastonmuutosta
 • työllistää reilulla tavalla
 • säästää energiaa kestävällä tavalla
 • kestävä yhdyskuntarakenne
 • toimiva joukkoliikennettä
 • viihtyisämpi, puhtaampi elinympäristö
 • palveluliikenne ja kunnon kirjastot
 • Pyöräilyn ja kävelyn laatuväyliä
 • luonnon monimuotoisuuden edistäminen
 • Puhdas lähiluonto kuuluu kaikille

 • vesistöjen suojeleminen
 • tasa-arvon edistäminen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

 • ihmisten aktiivisuus
 • osallisuus
 • hyvä huolenpito
 • asiakasnäkökkulma eli käyttäjänäkökulma kehittämisen tavoitteena
 • kulttuuri ja kirjasto kuuluu kaikille
 • kirjastot kansalaisten olohuoneita
 • luovutaan segregaatiosta: lapset ja vanhukset voivat olla samoissa tiloissa
 • matalan kynnyksen harrastuspaikkoja ja omaehtoiseen liikuntaan kannustamista
 • turvataan palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys
 • julkinen on kunnallisten palveluiden perusta, sitä voi täydentää yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla
 • kutsuliikenne ja älyliikenteen sovellutuksia käytetään, mutta ne ei korvaa aitoa läsnäoloa ja välittämistä
 • edistetään rakennetun ympäristön ja palveluiden esteettömyyttä
 • ei hyväksytä syrjintää
 • parannetaan mahdollisuuksia päästä opintoihin ja työelämään
 • kohtuuhintaisia asuntoja ja alueellisten erojen kaventamista
 • köyhyyden ja eriarvoisuuden torjuminen
 • hyvä kototuttamispolitiikka, jossa on sekä työ, että yrittäjyysvalmennusta, kulttuuri- ja kielivalmennusta.

Tulevaisuuden menestys rakennetaan kouluissa

 • laadukas koulutus takaa tulevaisuuden menestystä Ääni Vihreille on ääni yhdenvertaisten ja laadukkaiden koulutuspalveluiden puolesta.
 • Kaikille on taattava oikeus laadukkaaseen koulutukseen varhaiskasvatuksesta asti

Vihreät edistävät kunnissa:

 • Laadukkaan ja kattavan päivähoito-oikeuden tarjoamista
 • Voimavarojen keskittämistä sinne, missä tarvetta on eniten. Resursseja ohjaamalla tulee varmistaa, että kaikissa kunnan kouluissa on yhdenvertaiset oppimismahdollisuudet kaikille lapsille ja nuorille.

Koulutuksen tasavertaisen laadun takaamiseen on taattava riittävät resurssit. Rahan on riitettävä laadukkaaseen opetukseen, koulutuksen saavutettavuuden säilyttämiseen, opettajien osaamisen kehittämiseen

Vihreät edistävät kunnissa

 • Riittävää opettajien ja muun moniammatillisen oppimista ja opetusta tukevan henkilökunnan määrää kouluissa
 • Ammatillisen opetuksen resurssien turvaamista
 • Oppilaan yksilöllisen huomioinnin mahdollistavia riittävän pieniä ryhmäkokoja
 • Home- ja sisäilmaongelmista vapaita oppimisympäristöjä
 • Rakentamisen ja rakennusten käytön asianmukaista valvontaa
 • Rakennusten oikea-aikaista korjaamista

4. Työn ja yrittäjyyden puolesta

Reilu markkinatalous

Fiksuilla hankinnoilla voidaan luoda paikallisia työpaikkoja ja verotuloja.

.  panostetaan uusiutuvaan kotimaiseen energiaan

 • edistetään luomua, kiertotaloutta ja cleanteckiä
 • energiataloudellisia ratkaisuja
 • yritysneuvontaa, jolla edistetään paikallisia palveluita esim. bio- ja kiertotalouden tuotantoketjuissa
 • työllistämisehdon käyttämistä kuntien palvelu- ja urakkahankinnoissa
 • paikallisen työn hyödyntämistä
 • avointa omistajaohjausta
 • oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä, edistetään työvoiman riittävyyttä ja työssäoppimista
 • ¨kunta reiluna ytönantajana, panostetaan työhyvinvointiin
 • hankinnoissa vermistetaan, että ne on toteuttu ympäristön kannalta kestävästi ja niihin ei liity verovälttelyä.
 • Palkkatuen ja erilaisten työllisyyskokeilujen käyttöä sekä jo töissä olevien työhyvinvointiin satsaamista.
 • Kuntien omistamien kiinteistöjen tehokkaampaa käyttöä aloittavien yritysten ja yhdistysten tukemiseksi